2014-12-18

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

 

Telefony alarmowe:
998
dla osób niesłyszących poprzez SMS
na numer 781 900 998
 
 
Dyżurni Operacyjni:
 
 
kpt. Marek Pruszak
asp.sztab Ireneusz Felskowski
st.asp. Sławomir Joskowski
ogn. Marek Trepczyk
mł.ogn. Paweł Gawin
 
 
 
 
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego wchodzi w skład Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.
 
 
 
Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego sprawuje kpt. Marek Szwaba

Służba pełniona jest w systemie zmianowym: 
- 24 godziny służba - 48 godzin wolne
 

a

a

Zadania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego:


1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i analizowanie oraz przekazywanie bieżących i okresowych informacji 
o zdarzeniach wymagających podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i analizowanie stanu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej 
na terenie powiatu.

3. Dysponowanie i koordynacja sił i środków ochrony przeciwpożarowej oraz odpowiednich służb specjalistycznych przewidzianych do współdziałania przy likwidacji pożarów, klęsk żywiołowych, innych zdarzeń oraz ich skutków a będących w dyspozycji SKKP.

4. Współdziałanie z kierującymi akcją ratowniczą w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych 
do prowadzenia działań ratowniczych.

5. Śledzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w aspekcie ich rozwoju oraz zapewnienie niezbędnych sił 
i środków do ich prowadzenia.

6. Dokonywanie bieżącej analizy zjawisk powodujących konieczność podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.

7. Współpraca z SKKW w zakresie wymiany informacji operacyjnych.

8. Współdziałanie z SKKW i SKKP/M w czasie działań ponad powiatowych.

9. Współdziałanie z instytucjami szczebla powiatowego w wypracowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów 
i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania.

10. Dysponowanie specjalistów z terenu powiatu do działań w przypadkach tego wymagających. 
11. Aktualizacja danych operacyjnych i dokumentacji SKKP.

12. Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem SKKP