2014-12-18

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

 

Telefony alarmowe:
998
dla osób niesłyszących poprzez SMS
na numer 781 900 998
 
 
Dyżurni Operacyjni:
 
 
kpt. Marek Pruszak
asp.sztab Ireneusz Felskowski
st.asp. Sławomir Joskowski
st.ogn. Marek Trepczyk
mł.ogn. Paweł Gawin
 
 
 
 
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego wchodzi w skład Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.
 
 
 
Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego sprawuje kpt. Marek Szwaba

Służba pełniona jest w systemie zmianowym: 
- 24 godziny służba - 48 godzin wolne
 

a

a

Zadania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego:


1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i analizowanie oraz przekazywanie bieżących i okresowych informacji 
o zdarzeniach wymagających podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i analizowanie stanu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej 
na terenie powiatu.

3. Dysponowanie i koordynacja sił i środków ochrony przeciwpożarowej oraz odpowiednich służb specjalistycznych przewidzianych do współdziałania przy likwidacji pożarów, klęsk żywiołowych, innych zdarzeń oraz ich skutków a będących w dyspozycji SKKP.

4. Współdziałanie z kierującymi akcją ratowniczą w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych 
do prowadzenia działań ratowniczych.

5. Śledzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w aspekcie ich rozwoju oraz zapewnienie niezbędnych sił 
i środków do ich prowadzenia.

6. Dokonywanie bieżącej analizy zjawisk powodujących konieczność podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.

7. Współpraca z SKKW w zakresie wymiany informacji operacyjnych.

8. Współdziałanie z SKKW i SKKP/M w czasie działań ponad powiatowych.

9. Współdziałanie z instytucjami szczebla powiatowego w wypracowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów 
i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania.

10. Dysponowanie specjalistów z terenu powiatu do działań w przypadkach tego wymagających. 
11. Aktualizacja danych operacyjnych i dokumentacji SKKP.

12. Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem SKKP

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się