2015-03-18

Regulamin

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej,
w tym:

1. Kierowanie pracą komendy powiatowej.

2. Strukturę organizacyjną komendy powiatowej.

3. Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych.

4. Wzory pieczęci i stempli.

5. Liczbę i rodzaj docelowych stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

6. Obsadę i rozmieszczenie etatów w komórkach organizacyjnych.

 

§ 2

 

1. Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

2. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu kartuskiego obejmujący gminy: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno, Żukowo.

3. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Kartuzy.

 

§ 3

 

Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

1. KW PSP – Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej.

2. OSP – Ochotniczą Straż Pożarną.

3. JRG – Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej.

4. KSR-G – Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy.

 

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą komendy powiatowej

§ 4

 

1.    Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego zastrzega się dokumenty:

1) dotyczące zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego,

2) kierowane do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych,

3) pisma kierowane do senatorów i posłów,

4) władcze akty administracyjne wydawane przez komendanta powiatowego, jako
terenowego organu administracji publicznej,

5) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta,
kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników,

6) zakresy czynności zastępcy komendanta oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej,

7) zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne
dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie
powiatu kartuskiego.

2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta dokumenty z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 lub, wobec których uzyskał pisemne upoważnienie.

3. Komendant, zastępca komendanta lub w przypadku ich nieobecności upoważnionystrażak Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjno – Kadrowych przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu.

4. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy.

 

ROZDZIAŁ III

 

Struktura organizacyjna komendy powiatowej

 

§ 5

 

1. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1) Wydział Operacyjno – Szkoleniowy - symbol – PR,

2) Sekcja ds. Kontrolno – Rozpoznawczych - symbol – PZ,

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno – Kadrowych- symbol – POK,

4) Sekcja ds. Finansowych - symbol – PF,

5) Sekcja ds. Kwatermistrzowskich- symbol – PT,

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Technicznych- symbol – PTT,

7) Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza - symbol – JRG.

 

§ 6.

 

1. Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio :

1) Sekcja ds. Kontrolno – Rozpoznawczych,

2) Sekcja ds. Finansowych,

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno – Kadrowych,

4) Sekcja ds. Kwatermistrzowskich.

2. Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje :

1) Wydział Operacyjno – Szkoleniowy,

2) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Technicznych,

3) Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą.

 

ROZDZIAŁ IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

§ 7

 

1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a takżewspółpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.

4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

1) planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej,

2) podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,

3) sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,

4) współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi,

5) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami KSR-G,

6) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego,

7) załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje
i organy władzy,

8) realizowanie zaleceń pokontrolnych,

9) realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej,

10) realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

11) opracowywanie materiałów do udostępniania, jako informacja publiczna,

12) wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej,

13) przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej)
i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania,

14) realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji
w Powiatowym Zespole Reagowania Kryzysowego,

15) współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego,

16) realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSR-G na obszarze powiatu.

 

§ 8

 

Zadania Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego.

1.    W zakresie spraw operacyjnych.

1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym
w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych,

2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,

3) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,

4) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi                      w działania ratownicze na obszarze powiatu,

5) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych,

6) analizowanie stanu wyposażenia Jednostek Ratowniczo - Gaśniczej i innych jednostek
KSR-G oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,

7) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSR-G na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,

8) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki
KSR-G, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,

9) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia                     i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,

10) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,

11) nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSR-G, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie,

12) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,

13) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie
w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,

14) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSR-G,

15) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSR-G na obszarze działania,

16) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową,

17) bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych,

18) realizowanie zadań w zakresie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego, określanych odrębnymi przepisami,

19) realizowanie zadań w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywane są w ramach Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego a osoba, które je realizuje, podlega w tym zakresie bezpośrednio komendantowi powiatowemu.

2. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

1) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

3) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

4) przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

5) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

6) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

7)  uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

3.  W zakresie zadań szkoleniowych:

1) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i KSR-G na obszarze powiatu,

2) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,

3) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów  KSR-G na obszarze powiatu,

4) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków
i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

 

4. W zakresie informatyki:

1) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,

2) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,

3) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSR-G oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej,

4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych,

5) planowanie i wdrażanie w jednostkach KSR-G nowoczesnych technik informatycznych,

6) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,

7) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,

8) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych
w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej,

9) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,

10) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,

11) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych,

12) nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

5.    Prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów
i brakowania dokumentów.

 

§ 9

Do zadań Sekcji ds. Kontrolno – Rozpoznawczych należy w szczególności:

1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

2) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia
ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,

3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,

4) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

5) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,

6) analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się,

7) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych,

8) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,

9) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

10) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,

11) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów,

12) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska tj. z 2013 r. poz. 1232 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232),

13) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,

14) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej,

15) opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,

16) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą.

 

§ 10

 

Zadania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjno – Kadrowych.

1. W zakresie spraw organizacyjnych:

1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,

2) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,

3) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
i wytycznych komendanta powiatowego,

4) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej,

5) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

6) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego

7) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej,

8) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej,

9) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej,

10) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
i wniosków dla komendy powiatowej,

11) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.

 

2. W zakresie spraw kadrowych:

1) realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego,

2) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
w komendzie powiatowej w tym Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej,

3) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
w komendzie powiatowej,

4) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,

5) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,

6) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
i rencistów komendy powiatowej,

7) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków
i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

8) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

9) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,

10) realizowanie zadań kadrowo-mobilizacyjnych określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 11.

Do zadań Sekcji ds. Finansowych należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową,

2) prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej,

3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a)  wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi
w dyspozycji komendy powiatowej,

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d) zapewnieniu terminowego ściągania należności,

 

4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych
i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej,

5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych),

6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej,

7) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

8) prowadzenie spraw płacowych zatrudnionych pracowników (sporządzanie wszelkich list płac).

 

§ 12

Do zadań Sekcji ds. Kwatermistrzowskich należy w szczególności:

1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej,
a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,

2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego,

3) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej,

4) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,

5) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,

6) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej,

7) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku,

8) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,

9) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej,

10) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej,

11) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie,

12) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł,

13) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

 

§ 13

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds.Technicznych należy w szczególności:

1) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego,

2) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,

3) obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej,

4) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,

5) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym,
a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

6) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych,

7) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

 

W zakresie łączności:

1) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,

2) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSR-G oraz ich alarmowania i dysponowania jednostek obszary chronione,

3) zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,

4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

5) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej,

6) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KRS-G na obszarze działania komendy powiatowej,

7) planowanie i wdrażanie w jednostkach KSR-G na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności,

8) sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

 

§ 14

 

Zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy miejskiej. Do zadań komórki pomocy prawnej należy realizacja obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz.65 ze zmianami) – tj. świadczenie pomocy prawnej urzędowi komendanta powiatowego, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami.

 

§ 15

 

Zadania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,

dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji pomocniczych prowadzonych działań ratowniczych,

wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,

wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
w ramach odwodów operacyjnych,

przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym,

współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania
w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,

rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania,
w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,

realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG,

prowadzenie doskonalenia zawodowego,

udział w aktualizacji:

a)  stanu gotowości operacyjnej,

b)  procedur ratowniczych,

c)  dokumentacji operacyjnej,

udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

Zadania z zakresu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych wykonywane są
w ramach Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej a osoba, która je realizuje, podlega w tym zakresie bezpośrednio komendantowi powiatowemu.

W zakresie spraw obronnych:

1) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej,

2) koordynowanie realizacji zadań obronnych.

 

W zakresie ochrony informacji niejawnych należy realizować zadania dla
tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228, ze zmianami), a w szczególności:

1) prowadzenie kancelarii materiałów zastrzeżonych,

2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane i przesyłane informacje niejawne,

3) kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów
o ochronie tych informacji,

4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów zakresie obiegu dokumentów,

5) opracowywanie planów ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej
i nadzorowanie jego realizacji.

 

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

 

§ 16

1. Komenda powiatowa używa:

1)  urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach”,

2) urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Kartuzach”,

3) pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Kartuzach”,

4) stempla nagłówkowego o treści:

 

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 w Kartuzach, woj. pomorskie

 

5) innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 17

 

 

1. Schemat organizacyjny komendy powiatowej określa Rysunek Nr 1.

2. Liczbę i rodzaj docelowych stanowisk w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej określa Tabela Nr 1.

         3. Obsadę i rozmieszczenie etatów w komórkach organizacyjnych określa Tabela Nr 2.

 

§ 18

 

1.  Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP i JRG określa regulamin pracy i służby komendy powiatowej wydany w oparciu o zarządzenie Nr 5 KG PSP z dnia 21 czerwca  2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego, ze zmianami.

 


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się